Reglement voor deelnemers aan het Stella Maris Cabaret


Algemeen

1. Het publiek komt voor een perfecte voorstelling; we verwachten dus van alle deelnemers 100% inzet en discipline en volledige medewerking bij alle activiteiten van het cabaret (zowel tijdens de voorstellingen als op repetities en werkdagen).

2. Bij aanmelding voor één van de audities of één van de cabaretploegen ga je akkoord met alle bepalingen van dit reglement.

Productieteam

3. Het productieteam legt sancties op aan iedereen die zich niet aan dit reglement houdt.

4. Het productieteam kan besluiten personen die zich niet aan het reglement houden, (tijdelijk) uit te sluiten van deelname aan het cabaret.

5. Het productieteam is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of vernieling, maar neemt wel maatregelen tegen de plegers ervan!

6. Bij alle situaties waarin dit reglement niet voorziet, beslist het productieteam.

Deelname

7. Voor Cabaretdeelname wordt geen contributie gevraagd; wel worden alle deelnemers geacht twee donateurskaarten à €10 aan de man te brengen in hun directe omgeving, om zodoende het Cabaret financieel te steunen.

8. Deelnemers kunnen lid zijn van hooguit één cabaretploeg; bij toelating tot meer ploegen zal een keuze moeten worden gemaakt.

9. Als je je aanmeldt, betekent dat automatisch dat je beschikbaar moet zijn tijdens de voorstellingen en alle repetities, vooral vanaf Kerstmis (zie cabaretsite voor data).

10. Denk twee keer na voordat je gaat stappen na de voorstellingen; als je het toch doet, doe het dan rustig aan en denk vooral aan je stem: bederf het cabaret niet voor jezelf (maar vooral ook voor anderen) door je stem te verliezen!

Vrijstellingen

11. Cabaretdeelnemers hebben op enkele dagen en tijdstippen recht op vrijstelling van huiswerk, toetsen en/of lessen; deze zijn terug te vinden op de cabaretsite.

12. Iedereen heeft de plicht om zelf te zorgen voor het inhalen van schoolwerk; deelname aan het cabaret is geen excuus voor het verwaarlozen van je studie!

Activiteiten

13. Roken en alcoholische dranken zijn te allen tijde en overal ten strengste verboden.

14. Alle activiteiten van het cabaret zijn voorbehouden aan cabaretdeelnemers; er worden geen andere personen toegelaten, tenzij met toestemming van het productieteam.

15. Alle activiteiten van het cabaret vinden plaats in de aula, collegezaal en/of Geulgalerie van de locatie in Meerssen; personeelskamer, OLC, computer- en technieklokaal, bovenverdieping en alle andere plekken zijn voor iedereen verboden, tenzij met toestemming van het productieteam.

16. Ruim altijd en overal rommel en “ploegentroep” op en laat niets slingeren; gebruik daarvoor de afvalbakken en dump geen papier op de toiletten.

17. Alle meubilair blijft in de ruimte waar het wordt aangetroffen en er wordt geen meubilair (zoals koelkastjes) van thuis meegenomen.

18. Na de laatste voorstelling helpt iedereen mee met opruimen alvorens naar de „afterparty‟ te verdwijnen; dat betekent o.a. dat alle lokalen weer „les-klaar‟ moeten zijn.

19. Opruimen van tribune/apparatuur/bekabeling/etc. gebeurt pas op de maandag na de laatste voorstelling; ga na welke afspraken hierover worden gemaakt.

20. Iedereen is zelf verantwoordelijk voor zijn eigen spullen en de spullen die je te leen hebt gekregen.

Repetities/werkdagen

21. Bij alle activiteiten van een cabaretploeg is het ploeghoofd en/of assistent-ploeghoofd aanwezig.

22. Het (assistent-)ploeghoofd is eindverantwoordelijke en ziet toe op het functioneren van de ploeg.

23. Plan repetities/werkdagen ruim van te voren in overleg met het productieteam (o.a. vanwege openen van het gebouw).

24. Iedereen zorgt zelf voor eten en/of drinken bij repetities/werkdagen.

25. Drinken is alleen toegestaan in de aula en/of onder supervisie van het ploeghoofd.

26. Geen frites/pizza/etc. meenemen in het gebouw of op het schoolterrein; eet je maaltijd op de plek waar je het haalt (of neem gewoon zelf iets mee).

Voorstellingen

27. Iedereen is twee uur voor aanvang van de voorstelling aanwezig om zich voor te bereiden (omkleden, grime, tekst repeteren, etc).

28. Tijdens en voorafgaande aan de voorstellingen (dus ook tijdens de pauzes!) begeven alle deelnemers zich uitsluitend in de coulissen (lokaal 19 tot en met 29 en de verbindende gangen ertussen).

29. Leden van de catering en de technische ploegen (licht, geluid, video en rekwi) hebben hun eigen werkplek; zij blijven weg op alle andere plaatsen.

30. Toegang tot de coulissen en werkplekken is voorbehouden aan cabaretdeelnemers.

31. Iedereen blijft weg uit de andere delen van het gebouw (met name de bovenverdieping, OLC en computerlokaal maar ook alle andere denkbare plekken), tenzij dat voor de voorstelling noodzakelijk is.

32. Neem al je spullen mee naar de coulissen; geen jassen in de garderobe en geen spullen in de kluisjes bij de kunsthoek!

33. Zorg dat na de repetities van zondag alles weer in de oorspronkelijke staat terug geplaatst wordt; maandagochtend wordt er in alle lokalen weer „gewoon‟ les gegeven.

34. Neem na de voorstellingen op zondag alle spullen mee naar huis; na de laatste voorstelling alle eigen spullen mee naar huis nemen en geleende spullen inleveren.

35. Zorg dat je ruim voordat je op moet, helemaal klaar bent.

36. Cabaretdeelnemers die bijna op moeten, blijven achter de klapdeuren.

37. Volstrekte stilte in de bovenaula direct achter de bühne; spreek in gedempte toon in de rest van de coulissen.

38. Houd deuren (van lokalen, maar ook de klapdeuren op de gang) zo veel mogelijk dicht.

39. Tussen de voorstellingen door wordt op de zondagen een eenvoudige maaltijd geser-veerd in de personeelskamer (niet eten/drinken in de zaal!).

40. In de pauzes wordt frisdrank geserveerd in de coulissen; laat geen bekers achter in de coulissen maar ruim ze op.

Wij wensen iedereen een fantastisch cabaret toe: HALS- UND BEINBRUCH!

Het productieteam

Informatie voor deelnemers

Op deze pagina kun je als deelnemer van het Stella Maris Cabaret belangrijke informatie vinden, zoals de datums en tijden van de repetities, vrijstellingen en het reglement. Nieuwe, belangrijke informatie zal als eerste op deze pagina geplaatst worden.

Reglement

Als deelnemer aan het Stella Maris Cabaret ben je akkoord gegaan met het cabaretreglement. Dit reglement is na te lezen op deze website: stellamariscabaret.nl/reglement

Vrijstellingen deelnemers

Doe je mee aan het Stella Maris Cabaret, dan heb je recht op enkele 'privileges', zoals vrijstelling van de aanwezigheid in de les of vrijstelling van huiswerk.
Vrijstellingen:

Vrijstellingen voor het cabaret van 2023 volgen nog!

Leerlingen zijn zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van de lesstof en inhalen van de toetsen